De Basis

Hechting en Trauma

Algemene verordening gegevensbescherming AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is ‘de Basis Hechting en Trauma’ gehouden aan de AVG wet 

De Basis Hechting en Trauma, gevestigd aan Stephanieweg 19 6861 XL Oosterbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:www.debasis-hechtingentrauma.nl, Stephanieweg 19,  6861 XL Oosterbeek, tel 0654724273

 

Bij ‘de Basis Hechting en Trauma’ houden we rekening met privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Met de ingang van de AVG wet hebben wij opnieuw onderzocht of onze huidige privacy regeling voldoet aan de eisen van deze wet.

Uw rechten in de nieuwe wet zijn de volgende:

 

Bij ‘de Basis Hechting en Trauma’ werken we met een online patiënten dossier genaamd MEXTRA

MEXTRA is digitaal beveiligd en heeft een eigen verantwoordelijkheid  als het gaat om het voldoen aan de AVG wet

Uw belangrijke persoons gegevens zijn alleen in te zien door de maten van ‘de Basis Hechting en Trauma’. Zij hebben een geheimhoudingsplicht vanuit hun eigen beroepscode en AVG

Via uw MEXTRA account kunt u uw gegevens inzien en wijzigen. U bepaalt aan wie u uw dossier (of gedeeltes hiervan) doorgeeft. ‘De Basis Hechting en Trauma’ heeft daarnaast te maken met de jeugdwet waarin is opgenomen dat uw dossier 15 jaar bewaard moeten worden.

Uiteraard werken we altijd vanuit een gezamenlijke overeenkomst met u waarin we duidelijke afspraken maken over uw dossier en privacy.

Sommige gegevens zijn noodzakelijk om te gebruiken zoals uw naam, geboortedatum, adres en emailadres. Daarnaast moeten wij werken met uw BSN nummer om u te kunnen identificeren. Dit is vastgelegd en geregeld in de jeugdwet.

 Aanvullende informatie is te vinden in ons privacy  regelement.

 PRIVACY STATEMENT ten behoeve van AVG wet 25 mei 2018

 

1.             Persoonsgegevens die wij verwerken

De Basis Hechting en Trauma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

De Basis Hechting en Trauma verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- godsdienst of levensovertuiging wanneer relevant voor uw behandeling

- gezondheid wanneer relevant voor uw behandeling

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar . Onze cliënten zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 18 jaar en hun ouders. Vanuit de jeugdwet is hierop privacyreglement van toepassing. Zie ons algemene privacyreglement.

- Burgerservicenummer (BSN).  Het BSN nummer is noodzakelijk om te verwerken als uw behandeling betaald wordt door de gemeente.

2.            Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Basis Hechting en Trauma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-  U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- De Basis Hechting en Trauma verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn vanuit de wet op de jeugdzorg, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze inhoudelijke behandeling danwel het voldoen aan verplichting om facturering mogelijk te maken.

3.           Geautomatiseerde besluitvorming

De Basis Hechting en Trauma neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Basis Hechting en Trauma) tussen zit. De Basis Hechting en Trauma gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

MEXTRA: Digitaal patiëntendossier. Zie voor verder informatie hierboven. De Basis heeft een verwerkingsovereenkomst met MEXTRA volgens richtlijnen AVG. De client krijgt een inlogcode en toegang om zijn eigen dossier in te zien in MEXTRA.

 VECOZO: Beveiligde lijn met de gemeente voor het beveiligd versturen van facturen en beschikkingen. Als u recht heeft op onze hulpverlening ontvangen wij via deze beveiligde lijn uw gegevens. Via deze lijn onze behandeling factureren.

Website en HOSTNET: De Basis heeft een verwerkingsovereenkomst met HOSTNET volgens richtlijnen AVG. Dit betekent dat uw mail en telefoonnummer welke u op onze website achterlaat via de richtlijnen AVG worden verwerkt.

4.           Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Basis Hechting en Trauma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Volgens de jeugdwet moet de Basis Hechting en Trauma persoonsgegevens en dossier 15 jaar bewaren.

Uw dossier en gegevens in MEXTRA gaan op non actief zodra onze hulpverlening is beëindigd. Wilt u inzage in uw dossier dan kunt u dat via info@debasis-hechtingentrauma.nl aan ons verzoeken.

5.           Delen van persoonsgegevens met derden

De Basis Hechting en Trauma verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkings overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Basis Hechting en Trauma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6.           Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De Basis Hechting en Trauma gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

7.            Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Basis Hechting en Trauma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@debasis-hechtingentrauma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Basis Hechting en Trauma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8.           Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Basis Hechting en Trauma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@debasis-hechtingentrauma.nl

25 mei 2018