De Basis

Hechting en Trauma

Kwaliteitsbeleid

Aanmelding en intake

U kunt op twee manieren bij de Basis terecht komen.

·      U hebt ons gevonden via onze website “de Basis Hechting en Trauma”. Nadat wij het contactformulier van u hebben ontvangen nemen wij uiterlijk binnen 5 werkdagen contact met u op.

·      U bent aangemeld via het sociale wijkteam van uw gemeente. Nadat wij de beschikking van de gemeente hebben ontvangen, nemen wij uiterlijk binnen 5 werkdagen contact met u op.

Wij maken telefonisch een eerste afspraak met u op een tijdstip dat u schikt. Binnen twee weken vindt een het kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek geven wij uitleg over het NIKA-traject. Zie voor verdere informatie over het traject het kopje NIKA op deze website.

Mocht er geen beschikking vanuit de gemeente zijn dan kan het NIKA-traject ook door uzelf gefinancierd worden. Zo nodig bespreken wij welke mogelijkheden er zijn.

Ziekte en afwezigheid van de behandelaar

Bij de Basis werken wij met twee behandelaars. Bij ziekte wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd en bespreken wij met u de alternatieven.

Onze insteek is dat ziekte die korter duurt dan 3 weken niet overgenomen wordt door de andere behandelaar, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat wel te doen.

Verlof dan wel vakanties van een behandelaar worden ruim voor de aangewezen periode met u besproken en in de planning wordt hier rekening mee gehouden.

Afmelding of no-show vanuit de cliënt

Wanneer u meer dan vier keer afmeldt dan wordt volgt een gesprek met de mogelijkheid de behandeling voortijdig te beëindigen.

Werken met protocollen en procedures

De Basis Hechting en Trauma hecht veel waarde aan het gebruik van erkende methodieken en interventies die bewezen effectief zijn. Interventies en methodes die gebruikt worden binnen de Jeugdzorg, worden door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) getoetst en opgeslagen in een databank voor bewezen effectieve interventies. De Basis Hechting en Trauma werkt met de NIKA-interventie. NIKA is een door NJI erkende kortdurende interventie en bevat een diagnostiek- en behandelfase. Beide fases worden afgesloten met een rapportage/verslag waarin de bevindingen worden weergegeven, conform het NIKA-protocol.

Behandelaren die de NIKA-interventie als behandeling inzetten, zijn naast hun WO/ Masteropleiding getraind in het gebruik van NIKA.

 Zie verder onder kopje NIKA.

 Privacy

Uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Dit betekent onder andere dat wij nooit met derden over uw behandeling zullen praten zonder uw nadrukkelijk toestemming.

De basis Hechting en Trauma maakt gebruik van Mextra. Dit is een beveiligd (NEN 7510 gecertificeerd) online cliënten dossier waar cliënt en behandelaar samen in kunnen werken. Op deze manier wordt op een veilige manier informatie uitgewisseld. Omdat we inhoudelijke informatie met u willen delen krijgt u bij de start van de behandeling toegang tot Mextra.

Op de website van de Basis Hechting en Trauma kunt u ons privacyreglement downloaden.  

Rapportages/overdrachten:

In uw persoonlijk dossier heeft u inzage in de rapportage die gemaakt wordt na de screening en diagnostiek fase. De behandelaar schrijft van ieder behandelcontact een kort verslag. U kunt dat ten alle tijden inzien. Voordat een rapport of verslag definitief wordt bent u in de gelegenheid om het concept te lezen, vragen te stellen en het van reactie te voorzien.

Het eindverslag van de behandeling zal op dezelfde wijze tot stand komen. Vervolgens is het dossier uw eigendom. Bij de Basis Hechting en Trauma bepaalt u wie dit verslag ontvangt.

De videobeelden die tijdens de diagnostiekfase en behandeling worden gemaakt maken geen onderdeel uit van het dossier. De beelden worden na afloop vernietigd. Mocht u de beelden toch willen ontvangen dan maakt uw behandelaar hiervoor met u afspraken.

Overleg met gemeenten

Het sociale wijkteam van uw gemeente meldt u aan en betaalt de zorg. De gemeente is   onze opdrachtgever.

Na de diagnostiekfase volgt een behandeladvies. Het heeft onze voorkeur dat de gemeente ingelicht wordt over dit advies. Mocht het behandeladvies een andere vorm van hulpverlening dan NIKA  betreffen, dan heeft u de gemeente nodig voor het stellen van een nieuwe zorgvraag/het vragen van een beschikking. Het informeren van de gemeente zal in afstemming en met toestemming van u gaan; u bepaalt welke informatie uw gemeente krijgt.

Na afloop van het NIKA-traject kan het wenselijk zijn dat er een overdracht terug naar het sociale wijkteam plaatsvindt. Dit zal in overleg met u plaatsvinden.

De gemeente wordt geïnformeerd als een behandeling tussentijds wordt beëindigd dan wel is afgerond.

Vaak wil uw gemeente ook een evaluatie van de verleende zorg. In het NIKA-protocol en traject zijn dergelijke evaluaties standaard onderdeel. Zie verder onder kwaliteitsgarantie.

Kwaliteitsgarantie

Alle in deze praktijk werkzame (gezondheidszorg) psychologen en orthopedagogen zijn geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), en/of bij het Ministerie van V.W.S. (BIG) en/of bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en/of lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO)

Dit garandeert zowel de kwaliteit van handelen als de inachtneming van de gedragscode zoals die door het NIP, NVO en SKJ aan haar leden is opgelegd. Vanuit onze beroepsregistraties zijn wij gebonden aan vakspecifieke eisen en herregistratie eisen. Dat betekent dat u van ons mag verwachten dat wij onze kennis op peil houden en ons werk met de grootst mogelijke zorg en bekwaamheid uitoefenen. Daarnaast bespreken wij inhoudelijke vraagstukken en ons persoonlijke functioneren in supervisie en intervisiebijeenkomsten.

Doel van behandeling is dat problemen verminderen, er verlichting optreedt of last afneemt. De effectiviteit van NIKA wordt gemeten door frequent te evalueren en door te onderzoeken of het gedrag van het kind verbeterd is. Ook de tevredenheid over de zorg wordt geëvalueerd. Dit wordt gedaan middels het afnemen van een vragenlijst tussentijds en aan het einde van de behandeling. Op de website van De Basis Hechting en Trauma vindt u meer informatie.

Klachten

De Basis Hechting en Trauma streeft hoogwaardige kwaliteit van zorg bieden. Toch kan het voorkomen dat er klachten ontstaan.

Wanneer u klachten heeft over de wijze waarop wij afspraken nakomen, zorgvuldig handelen, u bejegenen, of andere zaken dan vragen wij u dat u dit met ons te bespreken. U mag van ons verwachten dat wij uw klacht serieus nemen en deze onderzoeken om te komen tot een adequate oplossing.

Als een gesprek niet mogelijk is of als dit niet heeft geleid tot een passende oplossing, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtenbemiddelaar. Hij zal de klacht onderzoeken, partijen horen en bemiddelen. In laatste instantie is er de mogelijkheid om te komen tot een bindend advies.

U kunt iemand meenemen die u helpt uw klacht te verwoorden en u ondersteunt. 

Kasse Zorgadvies Klachtafhandeling@kasse.nl 06-48814407

Mocht dit niet voldoende zijn dan kunt u of kunnen wij samen besluiten de samenwerking te beëindigen. Wij kunnen u desgewenst adviseren of meedenken in het vinden van een andere behandelaar.

Mocht u menen dat uw klachten te maken hebben onprofessioneel handelen of tegen de beroepscode ingaat, dan kunt u een klacht indienen bij onze beroepsvereniging NIP of kwaliteitsregister SKJ. (zie www.psinip.nl en www.skjeugd.nl )