De Basis

Hechting en Trauma

 PRIVACY EN GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Alles wat wordt besproken tussen u en uw behandelaar is vertrouwelijk. Dit is bij wet zo geregeld. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.

Uw gegevens worden conform de Wet WBGO en de Wet Persoonsregistraties (WPR) 15 jaar bewaard. U hebt recht op inzage, recht op correctie (hiermee wordt bedoeld aanvulling uwerzijds), blokkering of vernietiging van het dossier. Dit verzoek dient u schriftelijk in te dienen bij de praktijk. U ontvangt daarna een melding van de praktijk dat aan uw verzoek is voldaan.

De Basis werkt alleen met een digitaal dossier. U heeft recht om een afschrift van uw dossier te ontvangen.

U wordt erop gewezen, dat er na vernietiging van uw dossier geen klacht meer ingediend kan worden, daar de gegevens ontbreken voor de klachtencommissie om een oordeel te vormen. De brief met uw verzoek tot vernietiging, inclusief de bevestigingsbrief, wordt 15 jaar bewaard.

Als eerstelijnspraktijk stellen wij samenwerking met huisartsen erg op prijs. Gewoonlijk zenden wij aan het einde van de hulpverlening een beknopte rapportage aan de huisarts, maar alleen indien u daar geen bezwaar tegen heeft. U mag vanzelfsprekend ook aangeven dat u dat niet wilt. Uiteraard ontvangt u een kopie van alle uitgaande correspondentie over uw behandeling indien u dat wenst.

Het informeren van de gemeente zal in afstemming en met toestemming van u gaan; u bepaalt welke informatie uw gemeente krijgt. Omdat de gemeente onze opdrachtgever is heeft het onze voorkeur dat het advies na diagnostiek en/of behandeling met de gemeente gedeeld wordt.

Wanneer we informatie over u of uw kind willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we eerst uw toestemming.

Rapportage en dossier

Uw gegevens (naam, adres, leeftijd, BSN, enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgend de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan, Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

Databeveiliging

De basis voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen door het ondertekenen van de Bewerkersovereenkomst Regio Centraal Gelderland.

Bij de Basis maken we gebruik van een beveiligd online dossier. Dit heet Mextra (NEN 7510 gecertificeerd). U heeft altijd inzage in uw dossier. U ontvangt hiervoor een code aan het begin van de behandeling. De basis maakt geen gebruik van andere opslagmedia. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (nu vijftien jaar) en daarna vernietigd. Als u wilt dat uw dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken.

U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding conform de wettelijke regeling ( € 0,23 pp tot 110 pagina’s max € 5,- excl. aangetekend verzenden)

Voor inzage in of een kopie van het dossier van een minderjarige gelden speciale regels: is het kind jonger dan veertien jaar dan hebben de ouders recht op inzage of een kopie. Is het kind tussen de veertien en zestien jaar, dan hebben ouders alleen inzagerecht en recht op een kopie na schriftelijke toestemming van het kind. Is het kind zestien jaar of ouder dan hebben ouders geen recht op inzage en geen recht op een kopie, ook niet na toestemming van het kind. Wij verstrekken uiteraard wel een kopie aan het kind zelf als hij of zij dat wil.

De Basis maakt bij het NIKA traject gebruik van videobeelden. Deze beelden zijn geen onderdeel van het dossier. De beelden worden na afloop van het traject vernietigd. Mocht u na afloop van het traject de beelden willen ontvangen, dan wordt hiervoor een afspraak gemaakt.

Vecozo

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid delen informatie via een beveiligde verbinding en speciaal daarvoor ingerichte software. De Basis is aangesloten op dit systeem en voldoet hiermee aan de daaraan gestelde beveiligingseisen.

Via een elektronisch bericht kunnen de volgende gegevens worden gedeeld: Naam, BSN, naam gezagsdrager, de prestatie die in rekening wordt gebrachten het tarief, NAW gegevens van de wettelijk geautoriseerde verwijzer, NAW gegevens van de opdrachtnemer en indicatie van de duur van de hulp. 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De behandelaren van de Basis zijn vanuit hun functie verplicht signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld te onderzoeken, te bespreken en zo nodig te melden bij Veilig Thuis. Wij houden ons hierbij aan de meldcode Huiselijk geweld en Kinderenmishandeling. Zie: www.rijksoverheid.nl >meldcode.

Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is kan de privacy vervallen.

Clienttevredenheid

De basis maakt gebruik van standaard evaluaties betreffende de cliënt tevredenheid. Dit betreft een korte vragenlijst met 5 vragen waarop u op een schaal aan kunt geven in hoeverre u tevreden bent met diverse aspecten van onze zorg.